1. Postanowienia ogólne Regulaminu
 2. Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez lukaszkafel.pl, dalej: lukaszkafel.pl, usług drogą elektroniczną na witrynie www.moneygenius.pl  oraz na portalach internetowych lukaszkafel.pl, a także zasady i warunki udzielania przez lukaszkafel.pl licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 4. Odpowiedzialność– lukaszkafel.pl,  zastrzega, że produkty dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. lukaszkafel.pl zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. lukaszkafel.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez lukaszkafel.plw Produktach.
 • Wszystkie dostarczone produkty są ostateczne. W przypadku zawarcia przez lukaszkafel.pl i Klienta umowy, płatności nie będą pobierane, gdyż produkt jest darmowy. Nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek żądań zapłaty ze strony klienta, ani lukaszkafel.pl.

W wypadku uczestnictwa w szkoleniu zawartym na stronie (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), lukaszkafel.pl, ma prawo do zmian programu, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.

 • pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia..
 • W przypadku rezygnacji klienta, dane natychmiast są usuwane, a dostęp do stron udostępnionych cofnięty.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektornicznej, na maila lub inne portale na których można skontaktować się z właścicielem.
 • pl, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez lukaszkafel.pl, nie powoduje żadnych konsekwencji dla klienta.
 • Nota prawna. Wymagane przez Polskie prawo.
 • Informacje zawarte na tym video oraz tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).
 • Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.
 • Wszelkie informacje zawarte na stronie lukaszkafel.pl są tylko i wyłącznie poświęcone EDUKACJI Twojej! Nie musisz z niej korzystać, to jest Twój WYBÓR!
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych
 • W ramach świadczenia przez lukaszkafel.pl, Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, lukaszkafel.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.
 • W przypadku uzyskania przez lukaszkafel.pl, wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, lukaszkafel.pl, może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 • pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko, imiona, płeć Klienta;
  • adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
  • numery telefoniczne Klienta;
 • pl może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych lukaszkafel.pl.
 • Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy z lukaszkafel.pl.

 

 • pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), lukaszkafel.pl.,  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez lukaszkafel.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez lukaszkafel.pl..

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest lukaszkafel.pl.
 2. lukaszkafel.pl.wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email contact@livingeuphoria.co.uk
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez lukaszkafel.pl. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes lukaszkafel.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes lukaszkafel.pl., polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na lukaszkafel.pl. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes lukaszkafel.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem lukaszkafel.pl. jest prowadzenie analizy wyników

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lukaszkafel.pl. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes lukaszkafel.pl. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. lukaszkafel.pl. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez lukaszkafel.pl. treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres [WPISZ TU SWÓJ EMAIL]
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania..
 6. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez lukaszkafel.pl. jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące
  Polityki prywatności
 • W lukaszkafel.pl, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia lukaszkafel.pl, do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

 

 • Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych lukaszkafel.pl, aby odwiedzający portale internetowe lukaszkafel.plbyli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez lukaszkafel.pl.

 

 • Informacje o użytkownikach zbierane przez lukaszkafel.pl:
 1. Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług lukaszkafel.pl, a także portali internetowych i sklepu lukaszkafel.pl;
 • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
 • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową lukaszkafel.pl;
 • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;.

Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron lukaszkafel.pl; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony lukaszkafel.pl, są gromadzone przy:
 • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych.
 • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług za pomocą messengera;
 • zapisie na newslettery;
 • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
 • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.
 1. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach lukaszkafel.pl są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach lukaszkafel.pl, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję otrzymania produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.
 2. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach lukaszkafel.pl, to m.in.: adres e-mail, imię..
 3. Google oraz inni dostawcy plików cookies:
 • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy lukaszkafel.pl na stronach internetowych.
 • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
 • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
  www.networkadvertising.org/choices/
 • Strony internetowe lukaszkafel.pl korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych lukaszkafel.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

 

 • Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych– zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych lukaszkafel.pl; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. lukaszkafel.pl stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych lukaszkafel.pl informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd lukaszkafel.pl, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez lukaszkafel.pl w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. lukaszkafel.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 • Bezpłatne materiały i subskrypcje– zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.

 

 • Ograniczenie odpowiedzialności– lukaszkafel.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych lukaszkafel.pl, w produktach (w tym w serwisie lukaszkafel.pl Online), newsach, analizach i innych materiałach. lukaszkafel.pl gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez lukaszkafel.pl samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe lukaszkafel.pl zawierają linki do innych stron www, lukaszkafel.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.
  W żadnym wypadku lukaszkafel.pl , nie płaci niczego uczestnikom projektu, ani nie może być przez nich proszony o jakąkolwiek wpłatę.

 

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 października 2017 i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych lukaszkafel.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.
 • pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje lukaszkafel.pl w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskie.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między lukaszkafel.pl, a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby lukaszkafel.pl.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 • pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy szkolenia.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.
 • Wszystkie wymienione nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 1. W celu upewnienia się, że Klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zamówienia będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez za kliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki prywatnośi.Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu